Polityka prywatności

Polityka prywatności

Depositphotos_198926534_XL

Polityka prywatności www.datai.pro

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem
strony internetowej www.datai.pro jest DatAi sp. z o.o., adres
siedziby: ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, miejsce wykonywania
działalności: ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, adres do doręczeń: ul.
Frezerów 3, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod
numerem KRS: 0000849386, NIP: 5242903582, REGON: 386514866,
adres poczty elektronicznej: office@datai.pro zwana dalej
„Administratorem”. Dane osobowe zbierane przez Administratora za
pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES
ZBIERANIA DANYCH
1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator
przetwarza dane osobowe za pośrednictwem
strony www.datai.pro w przypadku:
a. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes
Administratora.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie
danych osobowych użytkownika:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres e-mail,
c. Numer telefonu
3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe
użytkowników przechowywane są przez Administratora:
a. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest
wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do
wykonania umowy, a po tym czasie przez okres
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli
przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia

wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – trzy lata.
b. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda,
tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu
zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator
i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis
szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi
lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – trzy lata.

4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane
dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do
komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy
Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ
systemu operacyjnego.
5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne,
w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się
kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie
internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób
zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na
to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją
profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu
podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub
przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony
interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia,
że zbierane przez niego dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi
celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w
jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług,
z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony
internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane
osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo
podlegają poleceniom Administratora, co do celów i sposobów
przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo
samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania
(administratorzy).

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ
ICH POPRAWIANIA
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
a. Dostęp do danych – art. 15 RODO
b. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
c. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) –
art. 17 RODO.
d. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
e. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
f. Sprzeciw – art. 21 RODO
g. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać
stosowną wiadomość e-mail na adres: office@datai.pro.
4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem
wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo
odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na
skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator
nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu
kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio
w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym
przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. PLIKI „COOKIES”
1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego
świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies”

znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych
statystyk odwiedzin strony internetowej.
3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne i
stałe
a. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do
czasu wylogowania (opuszczenia strony).
b. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach
plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez
użytkownika.

4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego
poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości
strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony
internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik
został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty
użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują
konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do
opracowania statystyk korzystania ze strony.
5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików
„cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w
oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a
w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne
zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby
nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności
stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy
prawa polskiego.